خانه / بایگانی / نقد و بررسی دیدگاه ابوالبرکات بغدادی درباره چگونگی پیدایش کثیر از واحد

نقد و بررسی دیدگاه ابوالبرکات بغدادی درباره چگونگی پیدایش کثیر از واحد

ابوالبرکات بغدادی قبل از بیان دیدگاه مختار خویش درباره مسئله چگونگی پیدایش کثیر از واحد، با نگاه تاریخی، نظریّه مشائیان را تبیین می کند و سپس به نقد دیدگاه حکیمان مشّایی می پردازد و در نهایت دیدگاه خویش را در طیّ چهار تقریر بیان می کند. در نقد و بررسی دیدگاه او نکات ذیل قابل طرح اند. او در بررسی دیدگاه مشائیان دچار خطای تاریخی شده است. میان دیدگاه او و برخی از متکلّمان مشابهت ها و اختلاف هایی دیده می شود. ابوالبرکات به دیدگاه های فارابی و ابن سینا اشراف کامل ندارد و حتّی در بیان نظریّه خویش دچار تزلزل است. در دیدگاه او روابط موجودات در عالم متعدّد به صورت دقیق بیان نشده اند. ابوالبرکات در بیان دیدگاه خویش به هیئت بطلمیوسی بی توجّه بوده و نقد او بر نظریّه حکیمان مشّایی صائب نیست.