خانه / بایگانی / راه های کسب سعادت از دیدگاه فارابی

راه های کسب سعادت از دیدگاه فارابی

مسئله سعادت یکی از مسائل بنیادی علم اخلاق و فلسفه اخلاق بوده و هست. فارابی اعطای معقولات از سوی عقل فعال، شناخت معنای سعادت و ایمان به آن، مداومت بر اعمال و کردارهای سعادت¬آفرین، استفاده از مرشد، مسلح شدن به حکمت نظری و عملی، به کارگیری نظریه حد وسط، اتصاف به فضایل و نابودی شرور و بدی¬های ارادی و غیر ارادی و جایگزینی خیرات ارادی و غیر ارادی را به عنوان راه¬های تحصیل سعادت معرفی می¬کند و بر این باور است که کندی ورزیدن در تکمیل نفس ناطقه و معرفت نسبت به سعادت و غایت قرار ندادن آن جزء موانع سعادت است. او همچنین برخلاف ارسطو و سعادت¬¬گروان این جهانی بر این باور است که امکان دستیابی به سعادت قصوی در این دنیا وجود ندارد. و نگرش جامعه-شناختی او تأثیر جدی بر تحلیل او درباره اجزای مختلف سعادت داشته است.

کلید واژه¬ها: سعادت، عقل فعال، حکمت نظری و عملی، نظریه اعتدال، فضایل چهارگانه.