خانه / مقالات / ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ و ادراک

ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ و ادراک

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ وا دراک در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﮑﺮ واﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺸﺮی د ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن واﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ، ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ وﻧﺒﻮغ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺪ اﻧ. ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪرآﻣﻠﯽ اﺳﺖ.و ا  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﻋﺮﻓﺎن ﺷﯿﻌﯽ دارای دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺪ . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ، ﺷﻨﺎﺳﯽ وی ﺑﺮﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺾ روش ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺤ  وﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﯽ  در ﭘﺪﯾﺪآوردن ﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد وﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺎب در ﮔﺮوﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳ. زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ وی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ وﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﺑﻪ روش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ، ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ وازﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﺎ ﻫ

، ﺣﻘﯿ ، اﻟﻬﺎم ، وﺣﯽ ، ﮐﺸﻒ ، ﻋﻠﻢ