خانه / مقالات / ﭼﻴﺴﺘﻰ و اﻧﻮاع ﻟﺬت از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻬﺮوردی

ﭼﻴﺴﺘﻰ و اﻧﻮاع ﻟﺬت از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻬﺮوردی

ﭼﻜﻴﺪه  ﺳﻬﺮوردی در رﺳﺎﺋﻞ و ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﻳﺶ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮای ﻟـﺬت اراﺋـﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ از ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻴﻮدی ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .دارد وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻟﺬت و ﻧﻮر ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻘﻰ وﺟـﻮد  . ﺳﻬﺮوردی در ﺑﺮﺧﻰ آﺛﺎرش   ( ﻟﺬت را ﺑـﻪ ﺣﺴـﻰ)ﺟﺴـﻤﺎﻧﻰ ، و روﺣـﺎﻧﻰ، و در ﺑﺮﺧـﻰ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت دﻳﮕﺮش، آن را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻰ و ﻗﺪﺳﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ  ﻛﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮاﺿـﻊ دﻳﮕـﺮ از ﻟﺬت ﺳﺮﻣﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ . او از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻟﺬت را ﺑﻪ ﺣﺴﻰ و ﻋﻘﻠـﻰ و ﻟـﺬت ﺣﺴﻰ را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ  ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻟـﺬات ﺑـﺎﻃﻨﻰ ﺑـﺮ ﻟـﺬات ﻇﺎﻫﺮی  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﺬات ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺮ ﻟﺬات ﺣﺴﻰ ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ و اﻳﻦ وﺟﻮه ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﺎ دو ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎﻳﻰ و اﺷﺮاﻗﻰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻟـﺬت اﻣـﺮی ﻣﺘﻮاﻃﻰ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻜﻚ اﺳﺖ . در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻟـﺬت و اﻧـﻮاع آن را از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻬﺮوردی ﻣﻰ ﻛﺎوﻳﻢ.
ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ: ﻗﺪﺳﻰ ﻟﺬت، ﺣﺴﻰ، ﺳﻬﺮوردی