خانه / مقالات / علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

چکیده
جا نمایۀ عرفان اسلامی دو مسألۀ توحید و موحد، یعنی انسان کامل است و دربـار   آن به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان عرفان اسلامی، مباحث عمیق و ارزشـمند  مرـر    شده است. یکی از مشخصه ها  بارز انسان کامل مسألۀ علـم اسـت.   مقالـ ۀ حاضـر نیـز   درصدد پژوهش در این مسئله است که ماهیـت و مختصـا    علـم انسـان کامـل   ، نـزد  سیدحیدر آملی چیست؟ در این پژوهش این نتـای  بـ  ه دسـت آمـ  د: سـیدحیدر آملـی   توانسته با برقرار  پیوند میان علم و معرفت شهود  و با استمداد از سه گانۀ شـریعت،  عین الیقین و ح قالیقـین ، جامعیـت، اصـالت و    ، طریقت و حقیقت و س هگانۀ علم الیقین برتر  علم انسان کامل را ب هخوبی تبیین نماید. بنابراین، ماهیت علم انسـان کامـل   در نظر سیدحیدر، از سنخ کشف ا ست و جامعیـت، سـریان، یقـین حقـانی،     لـدنی، اریـی،   موهبتی و اصالی بودن از مختصا  آن است. همچنین، سیدحیدر بر پایۀ طر  وحـد   شخصی وجود و با بهره گیر  از دو مؤلفۀ اتحاد و سریان، به تبیین علم انسان کامل در دو قوس صعود و نزول پرداخته است. افزون برآن، در تفکر شـیعی سـیدحی  در، پیـامبر  اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)، از مصادیق اتم انسان کامل هستند.

کلیدواژه ها: انسان کامل، حق الیقین، سریان، سیدحیدر آملی، عرفان، علم لدنی.