خانه / دانلود / بررسی تطبیقی مواجهه ملاصدرا و پلانتینگا با مسأله شرور

بررسی تطبیقی مواجهه ملاصدرا و پلانتینگا با مسأله شرور

ملاصدرا به عنوان یکی از حکمیان متأله در سنت فلسفۀ اسلامی و پلانتینگا به عنوان
فیلسوف خداباور در ساحت تفکر فلسفه غربی، هر کدام با مبانی و تئوريهاي خاصی به
تحقیق و تدقیق ژرف دربارة مسأله بسیار مهم شرور پرداختهاند. ملاصدرا با استفاده از
مبانی اصالت و خیر بودن وجود، عالم، قادر و حکیم بودن خدا و احسن بودن نظام هستی و
راهحلهاي عدمی بودن شر و تبیین شر ادراکی و مجعول بودن شرور و غلبۀ خیرات بر
شرور و طرد نگرش اومانیستی در مسأله شر، مشکل شرور را حل میکند. پلانتینگا بر
اساس معرفتشناسی اصلاح شده و برخی مبانی الهیاتی و انسانشناسی مسیحی و با
استفاده از توصیف جهان ممکن مورد نظر و نسبت میان اختیار انسان و قدرت مطلق
خداوند، اثبات میکند که مسألۀ منطقی شر با وجود خدا تناقض ندارد. و همچنین
پلانتینگا بر این نکته توافق دارد که قدرت خداوند شامل فرض جی ال مکی نمیشود، این
دو متفکر در اصل اعتقاد به خدا، عالم، قادر و خیر بودن خدا و مرید آفریدن انسان
مشابهت، اما در نوع مواجهه و تفسیر ذاتی و ناظر بودن پاسخ به شرور اخلاقی یا طبیعی و
دفاع از عدل الهی و احسن بودن نظام هستی و غلبه نگاه منطقی با یکدیگر تفاوت دارند.
کلیات کلیدي:
خیر و شر، نظام احسن، ملاصدرا، پلانتینگا.