خانه / بایگانی / بررسی تطبیقی آرای علامه مجلسی و علامه طباطبایی در عرصه چیستی عقل و کارکردهای آن

بررسی تطبیقی آرای علامه مجلسی و علامه طباطبایی در عرصه چیستی عقل و کارکردهای آن

بحار الانوار مهمترين و مفصلترين تأليف علامه مجلسي و از مهمترين و گسترد ه ترين
جوامع حديثي شيعه است. تعليقات علامه طباطبايي كه نمايندة تفكر فلسفي حكمت
متعاليه در دورة معاصر است، ب هطور عمده مشتمل بر نقد ديدگا ههاي علامه مجلسي
است. بررسي تحقيقي و تفصيل يتر اين تعليق هها، ضمن آنكه تلاشي در جهت تقويت و
احياي سنت تعليق هنويسي و نگاه انتقادي به ميراث گذشته محسوب م يشود، م يتواند
گامي مؤثر در شناسايي تفاوت رويكردها و منظومة فكري اين دو انديشمند ديني
تأثيرگذار و توجه به نقاط اشتراك و افتراق آنها ب هحساب آيد.
اين مقاله صرفاً عهد هدار تبيين، تشريح، تحليل، نقد و بررسي دو تعليقه از تعليقات
علامه طباطبايي كه چال شبرانگيزتر بوده است، م يباشد. تذكر اين نكته ضروري است
كه از آنجا كه ديدگا ههاي علامه مجلسي مورد نقد واقع شده بود، حجم قابل توجهي به
بررسي و تبيين آراي ايشان اختصاص يافته اس ت. در اين پژوهش، تلاش شده تا
تعاريف علامه مجلسي از معاني گوناگون عقل با دو محك لغت و مصطلح اهل بحث
در سه مكتب اصلي فلسفي سنجيده شود و علل بدگماني او به فيلسوفان و آراي فلسفي
شناسايي گردد…