خانه / بایگانی / مسجد آرماني

مسجد آرماني

يكي از راه‌هاي شناختن و شناساندن يك چيز، برشمردن اوصاف، ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي آن است. اوصاف و ويژگي‌هاي يك شيء را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:
الف) اوصاف ثبوتي (ويژگي‌هايي كه يك شيء بايد واجد آن باشد)
ب) اوصاف سلبي (ويژگي‌هايي كه يك شيء بايد از آنها مبرا باشد)

براي معرفي يك چيز طريق احسن و اكمل آن است كه هر دو دسته‌ي اين صفت‌ها مورد تفحص قرار گيرند. درباره‌ي مسجدهاي آرماني (نمونه) از دو بعد مي‌توان بحث كرد:

  1. معماري و ويژگي‌هاي فيزيكي بناي مسجد (پرداختن به زيبايي شناسي مادي)
  2. جنبه‌هاي معنوي مسجد، بدون توجه به ويژگي‌هاي فيزيكي بناي آن (پرداختن به جمال شناسي معنوي)

قرآن كريم در آيات متعدد، ويژگي‌هاي ثبوتي و سلبي يك مسجد آرماني را اعم از نظري و عملي، بيان داشته است و ويژگي‌هاي نظري متعددي براي يك مسجد آرماني و انسان‌هايي كه با آن مسجد مرتبط هستند، ذكر كرده است.