خانه / بایگانی / اهمیت احترام و محبت به استاد و راه های ابراز آن از دیدگاه آیات و روایات

اهمیت احترام و محبت به استاد و راه های ابراز آن از دیدگاه آیات و روایات

در عصر انفجار اطلاعات، میان تولید علم و زیست مقتدرانه همبستگی مستقیم وجود دارد. آیات متعدد از جمله پنج آیه نخست سوره علق، آیه 28 فاطر، آیه 269 بقره، آیه 9 زمر، آیه 11 مجادله و… و احادیث متعدد از پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین(ع) مبیّن و مؤیّد ارزش زایدالوصف مقام دانش، دانشجو و دانشمند (استاد) هستند. از دیدگاه آیات قرآن و احادیث، راه¬های متعددی برای ابراز احترام و محبت نسبت به استاد وجود دارد که اهمّ آن¬ها عبارتند از:
1. ارج نهادن به مقام استاد 2. تواضع و فروتنی در برابر استاد 3. رعایت آداب سخن گفتن و رفتار با استاد 4. چشم¬پوشی از برخی اشتباهات احتمالی استاد.

کلید واژگان: ، احتراممحبت، دانش، دانشجو، دانشمند و استاد