خانه / دسته‌بندی نشده / آثار سعه صدر بر روابط استاد نسبت به دانشجو

آثار سعه صدر بر روابط استاد نسبت به دانشجو

يكي از اخلاقياتي كه در ارتباطات اجتماعي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، سعه‌ي صدر مي‌باشد. اگر بخواهيم در يك جمله‌ي كوتاه سعه‌ي صدر را تعريف كنيم، بايد گفت: ظرفيت روحي بالايي كه موجب مي‌شود تا فرد در شادي‌ها، غم‌ها و نگراني‌ها واكنش معتدل و آرامي را از خود نشان دهد. خواستن مرتبه‌ي سعه‌ي صدر و تلاش جهت رسيدن به آن براي هر فرد ضرورت دارد. از جمله اوصافي كه لازم است هر يك از اساتيد و مربيان دارا باشند، تا بتوانند مسئوليت خطير خويش كه عبارت است از هدايت انسان‌ها به سوي حق تعالي و قدم نهادن آنها در طريق او را به نحو احسن انجام دهند، سعه‌ي صدر همراه با گذشت و انتقادپذيري است. سعه‌ي صدر استاد نسبت به دانشجويان آثار مثبت فراواني در ارتباط با تعامل با دانشجويان دارد كه اهم آنها عبارت‌اند از: تعالي دانشجو در گروه تربيت اجتماعي، ايجاد انگيزه براي يادگيري، جلب اعتماد دانشجويان، آثار سعه‌ي صدر در گفتار و كردار استاد، آثار سعه‌ي صدر در شيوه‌ي آموزش و در شيوه‌ي تربيت استاد.

 

كليد واژه‌ها: سعه صدر، شرح صدر، ارتباط، استاد، دانشجو