خانه / زندگینامه

زندگینامه

دکتر عین الله خادمی در روستای شیر محله از توابع شهر فریدون کنار استان مازندران در یک خانواده متوسط روستایی به تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰دیده به جهان گشود. وی دیپلم علوم تجربی را در سال ۱۳۵۹در یکی از دبیرستان های شهرستان بابل ولیسانس الهیات ومعارف اسلامی را در ۲۰/۶/۱۳۶۵در دانشکده الهیات معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی را در ۱۰/۶/۱۳۶۹از دانشکده الهیات دانشگاه تهران و دکترای فلسفه و حکمت اسلامی را از دوره عالی تحقیقات تهران ۲/۱۰/۱۳۷۶کسب کرد. او هم اکنون عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه شهید رجایی می باشد. در ۱۵/۵/۱۳۸۶رتبه دانشیاری ایشان مورد تأیید وزارت علوم قرار گرفت. ایشان علاوه بر تدریس در مراکز علمی به فعالیت های پژوهشی نیز اشتغال دارد.